Polityka prywatności - Ekspozytory opakowania jubilerskie

Producent ekspozytorów i opakowań jubilerskich
Producent ekspozytorów i opakowań jubilerskich
Producent ekspozytorów i opakowań jubilerskich
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informacje
Klauzula informacyjna RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

1.  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Pro-Art Dariusz Szafranko [adres: ul. Kilińskiego 44/35, 19-300  Ełk; e-mail: info@proart.elk.pl], dalej jako „Administrator”.
2. Podane  przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust.  1 lit. b) RODO, tj. w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy  oraz wykonania zawartej umowy, czyli w celu realizacji złożonego  zamówienia;
- art. 6 ust.  1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów o  rachunkowości;
- art. 6 ust.  1 lit. f) RODO, tj. w celu:
  • dochodzenia  należności, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego;  
  • archiwalnym  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów  związanych z umową lub świadczeniem usług;
  • rozpatrywania  potencjalnych reklamacji,
co stanowi  przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów Administratora.
3. Odbiorcami  danych osobowych będą podmioty wspomagające działanie Administratora, w  szczególności dostawcy usług IT, firmy kurierskie czy banki.
4.  Administrator nie przekazuje żadnych danych do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych.
5. Pana/ Pani  dane osobowe będą przechowywane:
  • w  związku z zawartą umową (złożeniem zamówienia) przez okres jego realizacji a  następnie przez okres co najmniej 5 lat, zgodnie z przepisami ustawy o  rachunkowości;
  • w  celach archiwalnych przez okres co najmniej 3 lat po wygaśnięciu zobowiązania,  chyba że z przepisów prawa będzie wynikał dłuższy okres lub zostanie zgłoszona  reklamacja lub roszczenie
  • w  celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń przez okres co najmniej 3  lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń
6.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
·       żądania dostępu  do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
·       wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul.  Stawki 2, 00-193  Warszawa.
7. Podanie  danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu złożenia  zamówienia.

                                                                 Dariusz Szafranko
Wróć do spisu treści